Click here for more info..
Web Board
Contact Us
Member Log in
ชื่อสำหรับ / Login
กำหนดรหัสผ่าน/ Password
ลืมรหัสผ่าน/Forgot Password
สมาชิกใหม่/New Member Register
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่/Post New
โครงการสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน เดือนละ 5000
(Reader : 5286)
โครงการสนับสนุนวิทยุชุมชน
เรียน ท่านผอ.สถานีวิทยุ นักจัดรายการ
ด้วย บริษัท สยามนิวตร้า จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการตลาดทางวิทยุ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุดซุปเปอร์โฟร์แรค
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นการสนับสนุนทางธุรกิจระหว่าง บริษัทกับทางสถานีวิทยุ
โดยตั้งงบสนับสนุนสถานีวิทยุที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
งบประมาณ 2,750 บาท ต่อเดือน
งบประมาณ 5,000 บาท ต่อเดือน
เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ
1. สมัครเข้าร่วมโครงการ 200 บาท
2. เอกสารเข้าร่วมโครงการ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น
สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก 1 แผ่น
ผังรายการ 1 แผ่น
ใบรับรองสถานีวิทยุ 1 แผ่น

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-7553427 คุณก้องภพ
อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.siamnutra.com/web/cityradio.html
Posted by : ก้องภพDate/Time : 26/6/2552 20:51:28
สนใจครับ โทรกลับที่083-0175344 ด้วยครับ
Posted by :สถานีหนึ่งในจันทบุรี
Date/Time :27/6/2552 12:29:47
ลืมบอกต้องมีเวลาว่าง 1 ชั่วโมง
และเปิดสปอต์ต้นชั่วโมงให้ด้วย
Posted by :รับมาแล้ว
Date/Time :27/6/2552 14:04:05
ข้อตกลงโครงการ Siam Nutra City Radio

1.การคัดสรรสมาชิกวิทยุชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1.1 กำหนดให้สมาชิกทุกท่านสามารถแนะนำสมาชิกใหม่ที่เป็นเจ้าของคลื่นวิทยุ
ชุมชนหรือดีเจ ที่มีเวลาในการจัดรายการที่แน่นอน และ ได้รับการรับรองจาก
เจ้าของสถานีไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ชั่วโมง อย่างน้อย 5 วัน/ สัปดาห์ เพื่อเข้าร่วม
โครงการ SiamNutra City Radio
1.2 กำหนดให้เจ้าของสถานีหรือดีเจที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยื่นหลักฐาน
ประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการหรือผังรายการ
ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

1.3 กำหนดให้บุคคลซึ่งเป็นคลื่นเจ้าของวิทยุชุมชนมากกว่า 1 คลื่น หรือดีเจ
ที่จัดรายการในคลื่นวิทยุชุมชนมากกว่า 1 คลื่น สามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครได้
เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
1.4 กำหนดสถานีคลื่นวิทยุชุมชนแต่ละสถานีใช้สิทธิ์ในการสมัครได้เพียง 1
รหัสเท่านั้น
2.ลักษณะการดำเนินการ
2.1 กำหนดให้ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้าเสียก่อน
2.2 กำหนดให้ผู้จัดรายการคลื่นวิทยุชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเซ็นต์สัญญาเรื่องการจัดรายการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัท
ต่อเนื่องกันโดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน
2.3 กำหนดให้ผู้จัดรายการคลื่นวิทยุชุมชนที่เข้าร่วมรายการสามารถสมัคร
เป็นผู้จำหน่ายสยามนิวตร้า งดใช้ โปรโมชั่นปรกติ
2.4 เพื่อแลกกับเวลาในการจัดรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทในแต่ละเดือน ทางบริษัทจะจัดสินค้าสัมนาคุณ ดังนี้
2.4.1. สมาชิกในตำแหน่ง Member 800 PV รับของสัมนาคุณ SUPER 4RAC ขวดเล็ก 5 ขวด
2.4.2. สมาชิกในตำแหน่ง Silver 1600 PV รับของสัมนาคุณ SUPER 4RAC ขวดเล็ก 10 ขวด
2.5 รายการส่งเสริมการขาย City Radio ไม่รวมถึงค่าจัดส่งสินค้าที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้กำหนดให้สมาชิกเป็นผู้ชำระค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2.6 การประเมินผลจะดำเนินการโดยฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท โปรดให้เวลาใน
การตรวจสอบคะแนนซื้อซ้ำและจัดส่งสินค้าสนับสนุนอย่างน้อย 7 วันทำการ
2.7 บริษัทโดยเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์จะแจ้งผลการประเมินและการ
จัดส่งสินค้าให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทราบ ทางโทรศัพท์บ้านและสินค้าถูกจัดส่ง
ไปยังสถานีตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร ประกอบการสมัครเท่านั้น

2.8 บริษัทกำหนดให้ใช้เกณฑ์การประเมินโดยวัดจากยอดการสั่งซื้อสินค้าซ้ำใน
รหัสตัวเอง ไม่ต่ำกว่า 1,600 PV ต่อรอบการประเมินหรือมียอดการแนะนำสมาชิก
ใหม่ด้วยตัวเองไม่ต่ำกว่า 1,600 PV ต่อรอบการประเมิน คลื่นวิทยุชุมชนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินดังกล่าวจะได้รับสินค้าสนับสนุนการจัดรายการเพิ่มเติมจากทางบริษัท
อีกเป็นจำนวนตามเงื่อนไขข้างต้น
2.9 บริษัทกำหนดระยะเวลาของโครงการไว้สำหรับสมาชิกในแต่ละคลื่น
ไม่เกิน 3 เดือน
2.10 อัตราค่าส่งสินค้าแบบเหมาจ่ายราคาเดียวทั่วไทยสำหรับสินค้าที่อยู่ใน
โครงการ SiamNutra City Radio ทั้งหมดคิดที่อัตรา 200 บาทต่อกล่อง น้ำหนัก
ไม่เกิน 15 กิโลกรัม โดยสมาชิกสามารถโอนเงินค่าสินค้ารวมกับค่าจัดส่งสินค้า
ผ่านทางระบบการรับชำระเงินโดยปกติ

3. เพื่อให้สมาชิกคลื่นวิทยุชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยว
กับรายละเอียดของโครงการ บริษัทจึงได้จัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์และจัดการประชุม ดังต่อไปนี้

3.1 การประชุม OPP พิเศษสำหรับสมาชิกคลื่นวิทยุชุมชน จัดสัปดาห์ละ 1 ครั้งที่สำนักงานใหญ่ อิมพิเรียล ลาดพร้าว
3.2 หนังสือคู่มือโครงการ SiamNutra City Radio แจกฟรีสำหรับสมาชิก
ในโครงการท่านละ 1 เล่ม

4. เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ใบสมัครรวมทั้งเอกสาร ฯลฯ ต้องเซ็นต์รับรองโดยผู้สมัครเท่านั้น
ห้ามมิให้มีการเซ็นต์แทนหรือปลอมลายเซ็นต์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบ
จะถือว่าเป็นการจงใจเจตนาทำผิดกฎระเบียบบริษัทอย่างร้ายแรงโดยกำหนด
ให้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้แนะนำรับผิดชอบ
4.2 กำหนดให้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้แนะนำรับผิดชอบในการตรวจสอบความมีอยู่จริง
ของสมาชิก และ สถานะภายในการเป็นผู้จัดการรายการ การมีเวลาในการออก
อากาศที่แน่นอน


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งมีสิทธิ์อำนาจ
ในการลงนามต่าง ๆ หรือต้องเป็นดีเจประจำสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งมีเวลา
เป็นของตัวเองอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/ วันอย่างน้อย 5 วัน / สัปดาห์
2. ผู้ประสงค์เข้าร่วมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทโดยสมัครพร้อมเปิด Code
ตามข้อ 2.4.1, 2.4.2
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดเวลาเพื่อผลิตรายการ ออกอากาศให้กับบริษัท
ตามรูปแบบรายการที่บริษัทกำหนด รวมจำนวน 1 ชั่วโมงต่อวัน ออกอากาศ
สปอตโฆาณาสั้น ๆ ของบริษัททุก ๆ ต้นชั่วโมง กลางชั่วโมง ท้ายชั่วโมง
หรืออย่างน้อย 10 ครั้ง ต่อวัน
4. สัญญาในการเข้าร่วมโครงการมีระยะเวลา 3 เดือน


Posted by :หามาเพิ่มให้
Date/Time :27/6/2552 14:29:35
ขายสินค้าทางอ้อม คนทำวิทยุเขาไม่โง่หรอก หรือจะมีใครโง่ ฮิฮิฮิ ที่แท้ธุรกิจขายตรงที่จะมาหาสมาชิกกับวิทยุ ไม่รู้บริษัทจดทะเบียนถูกต้องรึป่าว แล้วไอ้ที่บอกใบอนุญาติประกอบกิจการวิทยุ นะสถานีใหนมีบ้างครับสถาบันไหนออกใบรับรองให้ครับ
Posted by :วิทยุ
Date/Time :27/6/2552 15:04:50
สมัครสมาชิกไป... ซื้อก่อนแรกเข้า เอ้า....รวยกันยกใหญ่ครับ
Posted by :เบื่อรวย
Date/Time :27/6/2552 19:27:36
แค่ทุกวันนี้โฆษณา แล้วส่งเป็นสินค้าก็เบื่อแล้วนี่ยังต้องมีค่าสมัครสมาชิกอีกเหรอ สถานีวิทยุจะกลายเป็นศุนย์ขายส่งสินค้ากันหมดแล้ว ว่ามั้ย
Posted by :วิทยุกลายพันธ์
Date/Time :29/6/2552 9:55:49
สนใจครับมีเวลาให้แน่นอนสนใจติดต่อกลับ 039-333361 089-9348989 089-1049796 fm94.00Mhz อยู่กลางเมืองจันทบุรี
Posted by :โต้งสุดหล่อ
Date/Time :29/6/2552 21:00:54
ผมอยากเจอบริษัทขายตรงที่กล้า มอบเลยครับเงินสนับสนุนคุยกันตรงๆไม่น้อยและไม่ต้องมากเกินไปของจะให้นำมาเป็นของรางวัลในรายการจะดีกว่า ไปอบรมมาเยอะเจอมามากกับบริษัทขายตรง บางที่จะเอาจากดีเจและสถานีอย่างเดียว พูดอย่างนั้นอย่างนี้ สื่อชุมชนทรงพลังนะครับแต่ละสถานีก็มีแฟนเพลงที่ใกล้ชิดกัน มีผลในการซื้อสินค้า อยากเจอเจ้าของขายตรงใจกล้ามาคุยกันตรงๆครับว่าให้ได้ยังไงวางแผนในการทำตลาดผ่านสื่อชุมชนกัน และที่สำคัญอย่างผ่านนายหน้านะครับพวกที่อ้างว่ารวบรวมจำนวนสถานีได้เยอะๆแต่ต้องจ่ายเงินผ่านเขาอมกันมาเยอะล่ะขอระบายหน่อย สมัครเลยครับดีเจหรือเจ้าของสถานีมาคุยกันใครสนมั่งครับ เพื่อนๆวิทยุคิดยังไงครับ
Posted by :นักจัดรายการนครสวรรค์
Date/Time :30/6/2552 20:44:23
ผมเป็นเจ้าของสถานีครับ สนใจครับ มีเวลาในการโปรโปตให้คุณเต็มเวลาครับ ไม่บายเบี่ยงครับ
สนใจติดต่อ 089-6802392 ธนวัฒน์ สถานีที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
ขอบคุณครับ
Posted by :ธนวัฒน์
Date/Time :28/7/2552 11:22:25
ก็ยังเห็นมี

"สถานีที่หิวโหย" ทยอยแจ้ง ว่า มีเวลา และพร้อม เข้าร่วม ขบวนการ ซ้ำเติม คนทำวิทยุ อีกเรื่อยๆ

555 ขำ
Posted by :จริงไหม
Date/Time :28/7/2552 21:50:44
ไม่กล้าทุ่มรอกครับเจ้านี้5555เจอแล้วขอบาย
Posted by :ททท
Date/Time :29/7/2552 20:47:23
ขายของให้วิทยุชุมชนอีกแล้ว อยากให้วิทยุชุมชนยั้งคิดนิดหนึ่ง กับการโฆษณาสินค้าหลอกลวงผู้บริโภค
ขออย.อย่างหนึ่ง แต่โฆษณาซะเป็นยาวิเศษ
Posted by :ยยย
Date/Time :16/5/2553 16:30:17
อำเภอเดียว 3 สถานีก็มีใครขายใครซื้อ ค่าโฆษณาจ่ายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งจ่ายเป็นน้ำผลไม้ขายเอาเองสรุปเอามาขายให้สถานก่อน สถานีที่หิวเชิญลงคิวได้เลย
Posted by :ยุท
Date/Time :17/5/2553 6:59:25
รับโฆษณาอย่างเดียว
ไม่รับขายขี้เกียจขาย0805159690
Posted by :ดีเจทอฝัน
Date/Time :20/5/2553 19:46:09
ว่ากันไปพี่น้อง ทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราละครับ ว่าจะมองยังไง ทุกวันนี้มันก็มีวิธีในการหาเงินกันมากมาย ก็ต้องดูกันให้ดีก่อนตัดสินใจแล้วกัน
Posted by :คนหวังดี
Date/Time :4/2/2554 6:22:37
เห็นชื่อผู้ชวนก็คงถอยดีกว่า ไม่เอาดีกว่า
Posted by :บ้ายบาย
Date/Time :7/2/2554 11:51:42
มีคนให้ข้อเสนอที่ดีกว่านี้ก็มีพวกเรา เค้าให้ถสานีที่อยู่ในตัวจังหวัดที่เดือนละ 12,000 ที่พร้อมจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้เค้าและเค้าให้สถานีตามตัวอำเภออีกสถานีละ 1,000 อำเภอละ 3 สถานีลงโฆษณาให้มาเอาของที่จังหวัดและให้อีกกล่องละ 100 บ.อีกต่างหาก ขอยอดแค่สถานีละ 4 ขวด ใครไม่เอาเราเอานะ ใครสนใจติดต่อด่วน เค้ารับสมัครสมัครถึงสิ้นเดือนนี้แค่นั้น (31 พ.ค 54) จุ๋มจิ๋ม 087-7766-348
Posted by :jumjim
Date/Time :26/5/2554 10:22:56
กูว่าแล้ว จุ๊หมาน้อยขึ้นดอย
Posted by :คนดอย
Date/Time :26/5/2554 10:38:08
ติดต่อมาเลยไม่สมัครสมาชิก ไม่เอาสินค้าแทนค่าโฆษณา เอาเงินอย่างเดียว เอาไว้กินข้าว เติมน้ำมั นกับจ่ายค่าไฟ ของไม่รู้จะได้ขายเมื่อไหร่ สรุปจ่ายสดอย่างเดียว 0801234062
Posted by :ชอบเงินสดๆ
Date/Time :26/5/2554 10:50:47
ทุเรศมาก ระบบนี้มาอีกแล้ว กูไม่เอาคนหนึ่งหล่ะ
Posted by :โฆษก
Date/Time :26/5/2554 11:11:48
จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวง ยินดีรับทุกสปอต แต่ตอนนี้เต็มแล้ว
Posted by :ท้องนาเรดิโอ
Date/Time :26/5/2554 11:11:58
อย่าเลยครับ ทำอยาก ถ้าไม่ขายของให้เขารวย เขาก็ไม่จ่ายอยู่ดี ผมเคยทำกับเจ้านี้แล้วครั้งหนึ่ง

ฝากถึงคุณก้องภพด้วย มีอีกหลายๆสถานีที่ค้างจ่ายค่าโฆษณา อุบล ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ
ร้อยเอ็ดก็โดน รอบที่แล้วครับ ทีมขอนแก่นและอุดรมาทำเสียแล้ว
Posted by :สมาชิกเก่า บ.สยามนิวตร้า
Date/Time :26/5/2554 17:05:40
ต้องการตั้งสถานีวิทยุนะครับ

ใครพอช่วยได้บาง
จัดรายการด้านการศึกษาแก่คนที่มองไม่เห็น
ชื่***สถานีวิทยุสาธารณประโยชน์....*** ครับ

ใครมีความรู้ช่วยหน่อยครับ
-ต้องมีอะไรบ้าง
-การขออนุญาติ
-งบประมาณ
*ถ้ามีใครสนใจอยากทำแบบเดียวกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน เราใช้ความถี่เดียวกันทุกสถานีในแต่ละจ.ก็ได้ครับ


***ท่านใดใจบุญมีทุนทรัพย์ช่วยหน่อยนะครับ***
Posted by :เงินไม่มีแต่ใจรัก
Date/Time :28/5/2554 12:08:14
แสดงความคิดเห็น/ Recommend
ข้อความ/Message
รูปภาพ/Image
ชื่อ/Name
อีเมล์/Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
fmthaielectronics.com